Skip to content
User Password

TV Prinsejagt


Lidmaatschap

 

Algemeen

 

Artikel 1: lidmaatschappen

Er bestaat binnen T.V. Prinsejagt een aantal typen lidmaatschappen met bijbehorende rechten en plichten. Dit zijn de volgende:

1.Seniorlid: leden van 18 jaar en ouder, incl. leden die in het verenigingsjaar 18 jaar worden;

2.Juniorlid A: leden 12 t/m 17 jaar, incl. leden die in het verenigingsjaar 12 jaar worden;

3.Juniorlid B: leden t/m 11 jaar, excl. leden die in het verenigingsjaar 12 jaar worden;

4.Studentenlid: leden 18 t/m 25 jaar die d.m.v. een studentenkaart kunnen aantonen dat ze het lopende jaar als student zijn ingeschreven;

5.Deel-lidmaatschap: leden die aantoonbaar in het betreffende jaar gedurende een groot deel van het betreffende jaar in het buitenland vertoeven c.q. een beperkt aantal maanden in Nederland (Eindhoven) verblijven. Deze leden ontvangen in dat jaar een pasje dat slechts gedurende de betreffende maanden geldig is.

6.Non-actieflid: leden die op hun eigen verzoek en aantoonbaar om medische of andere zwaarwegende redenen gedurende een bepaalde periode van het jaar niet in staat zijn te tennissen. Na deze periode kunnen deze leden weer een gewoon lidmaatschap aanvragen/verkrijgen;

7.Vrienden van Prinsejagt: mensen die Prinsejagt een warm hart toedragen en ook wel eens aanwezig willen zijn op ons park (bijv. bij activiteiten). Zij krijgen de beschikking over een toegangspasje, maar kunnen niet tennissen en inloggen in het baanreserveringssysteem. Wel hebben zij als gewone leden stemrecht, ontvangen alle club-informatie, en mogen desgewenst ook deelnemen aan tennislessen.

Het studenten-lidmaatschap moet ieder jaar vóór 1 januari aangevraagd worden bij de ledenadministratie.

Het lidmaatschap is gelijk aan het verenigingsjaar en loopt van 1 januari t/m 31 december.

Artikel 2: Lidmaatschap:  aanvragen, wijzigen, opzeggen, bijzonderheden

Aanvraag voor lidmaatschap: geschiedt schriftelijk of via e-mail bij de Ledenadministratie, met vermelding van de benodigde gegevens (Inschrijfformulier). Nieuwe leden  geven bij inschrijving  een machtiging af om de contributie, inschrijfgelden en eventueel andere latere verplichtingen te innen via automatische incasso.

Gedurende het gehele jaar is aanvang van het lidmaatschap mogelijk.

Aanvragen voor wijziging van soort lidmaatschap: geschiedt eveneens schriftelijk of via e-mail. In bijzondere situaties kan de Ledenadministratie de aanvraag voorleggen aan het bestuur.

Veranderingen van persoonsgegevens (met name adres, e-mail adres, telefoonnummer, bankrekeningnummer): deze dienen schriftelijk of via e-mail te worden gemeld bij de Ledenadministratie.

Opzeggingen: kunnen alleen schriftelijk of via e-mail worden ingediend. Opzeggingen voor het lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 november van het betreffende verenigingsjaar. Opzegging van het lidmaatschap gedurende het verenigingsjaar kan, maar men blijft contributie-plichtig voor dat gehele jaar en de reeds betaalde contributie wordt niet gerestitueerd.

Alle leden worden aangemeld bij de KNLTB, m.u.v. Vrienden van Prinsejagt en leden met een deel-lidmaatschap.

Leden die een geheel jaar “non-actief “ zijn, hebben in wezen dezelfde status als “Vrienden van Prinsejagt”, met dezelfde rechten en mogelijkheden.

Artikel 3: Contributie-vaststelling

De contributie voor de verschillende lidmaatschappen wordt elk jaar vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering. Indien de Algemene Ledenvergadering (ALV) niet vóór 31 december plaats vindt, kan het bestuur de hoogte van de contributie voorlopig vaststellen, maar e.e.a. moet dan wel door de eerstvolgende ALV bekrachtigd worden. De bovengenoemde formele opzegdatum verschuift dan naar de datum van de ALV.

Arikel. 4: Gezinsmaximum

Indien 4 of meer leden van een gezin, wonende op hetzelfde adres, lid zijn van Prinsejagt, geldt voor hun gezamenlijke contributie het zgn. gezinsmaximum . Dit bedraagt driemaal het bedrag voor een seniorlid.

Artikel 5: Betaling van de contributie

Voor verreweg de meeste leden  wordt de contributie geïnd middels een automatische incasso. De incasso wordt uitgevoerd in de maand januari. Indien incasso niet mogelijk is (bijv. door wijziging of opheffing van rekeningnummer, wijziging van de tenaamstelling, administratieve redenen) zal in februari een tweede incasso worden uitgevoerd.

Indien incasso ook dan niet mogelijk is, wordt een incassobureau ingeschakeld.

Leden die lid zijn geworden en vooralsnog geen machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven, moeten hun contributie vóór 1 februari betalen via de bankrekening van de vereniging. Het contributiebedrag wordt verhoogd met administratiekosten.

Als de contributie op 1 februari niet is betaald, wordt in de maand februari een herinneringsnota gezonden. Wordt er vóór 1 maart niet betaald, dan wordt een incassobureau ingeschakeld.

Rechten en plichten van de leden

Artikel 6

Als seniorlid van TV Prinsejagt bent u verplicht gesteld tot het draaien van bardiensten, dit ter ondersteuning van de exploitatie van het paviljoen. In welke mate dit dient te geschieden wordt door het bestuur vastgesteld in een bardienstreglement dat, eenmaal vastgesteld, onderdeel uitmaakt van het Huishoudelijk Reglement en vermeld zal staan op onze website. Bij hoge uitzondering en met zwaarwegende redenen kan het Bestuurslid Voorzieningen besluiten om u op basis van een door u zelf ingediend verzoek ontheffing te verlenen van de verplichting tot het draaien van bardiensten.

Artikel 7

De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende Reglement Baanreservering en, voor zover van toepassing, andere reglementen en schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur en/of de commissies. 

Artikel 8

Schade aan de vereniging of aan een van haar bezittingen, toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald. 

Artikel 9 

De leden zijn verplicht mutaties in zaken als persoonsgegevens en bankrekeningnummer ten spoedigste schriftelijk aan de ledenadministratie door te geven. 

Artikel 10

De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten, wedstrijden en andere evenementen van de vereniging aanwezig te zijn, met uitzondering van de vergaderingen van het bestuur en de commissies.

Alle leden ontvangen desgewenst van de secretaris een exemplaar van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.

Artikel 11

De leden hebben de bevoegdheid derden voor beoefening van de tennissport op de banen van de vereniging te introduceren. Het bestuur heeft hiertoe een introducé-reglement vastgesteld en maakt deel uit van dit Huishoudelijk Reglement.

 


Algemene Ledenvergadering (ALV)

 

Artikel 12

De agenda van de algemene vergadering bevat, behalve de uit de Statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel dat tenminste zeven dagen vóór verzending der convocaties door tenminste vijf leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping der vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen. 

Artikel 13

Alle op de agenda van een vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieder mondeling door een lid gedurende de vergadering gedaan voorstel, welke rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van een algemene vergadering ondersteund door tenminste vier andere leden. 

Artikel 14

Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door tien seniorleden. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur er zich van heeft vergewist, dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden. Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering. In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd. 

Artikel 15 

Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. Ter bepaling van het resultaat der stemming blijven ongeldige en blanco stemmen buiten beschouwing. 

Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is het niet aangenomen. 

  


Bestuur

 

Artikel 16

1.Bestuursleden worden door een Algemene Ledenvergadering (ALV) gekozen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

2.Bij eventuele vacatures of bij periodiek aftreden kunnen door het bestuur en door de leden kandidaten worden gesteld. De kandidatenlijst, door de leden schriftelijk ingediend bij het bestuur voor de ALV, behoren de handtekeningen te bevatten van minstens 10 leden en een akkoordverklaring van de voorgestelde kandida(a)t(en) zelf.

3.Worden bij een periodieke verkiezing geen kandidaten gesteld, dan zullen de aftredende bestuursleden zonder stemming als gekozen worden beschouwd. Indien naast de door het bestuur voorgedragen kandida(a)t(en) geen tegenkandidaten worden gesteld, dan worden de voorgedragen kandidaten bij enkele kandidaatstelling geacht gekozen te zijn.

4.Elk jaar treedt, volgens een door het bestuur op te stellen rooster, tenminste1 lid af. Het rooster behoort zodanig te worden ingericht, dat voorzitter en secretaris niet gelijktijdig aftreden.

5.Zij, die ter vervulling van een tussentijdse vacature worden gekozen, hebben zitting voor de tijd gedurende welke degene, in wiens plaats zij gekozen zijn, nog zitting gehad zou hebben.

Artikel 17

In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene vergadering wordt een vice voorzitter gekozen. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter diens werkzaamheden waar. Bij ontstentenis van een der bestuursleden wordt een waarnemend functionaris aangesteld met de bevoegdheden en verantwoordelijkheid van het bestuurslid wiens functie hij waarneemt. In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden, als tijdelijk bestuur.

Artikel 18

1.Het bestuur is verplicht gedurende het jaar regelmatig te vergaderen, minimaal 1x per kwartaal.

2.Een bestuursvergadering wordt door de secretaris bijeen geroepen d.m.v. een, zo mogelijk, schriftelijke convocatie aan ieder bestuurslid, tenminste een week voor de datum van de vergadering. De convocatie omvat tevens de agenda van de te bespreken onderwerpen.

3.In de bestuursvergadering heeft elk lid een stem. Het stemrecht kan echter niet d.m.v. een volmacht worden uitgeoefend.

4.Over niet geagendeerde onderwerpen kunnen geen besluiten worden genomen, tenzij het bestuur in meerderheid bijeen is.

Artikel 19

Verlangt, omtrent een aan de orde gesteld onderwerp, geen der stemgerechtigde leden stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot hoofdelijke stemming overgegaan, waarbij een lid zich niet van stemming kan onthouden.

Artikel 20

Op een bestuursvergadering kunnen slechts rechtsgeldige besluiten worden genomen, indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig is. Een bestuursbesluit wordt genomen bij meerderheid van stemmen. Bij het staken van de stemmen beslist de stem van de voorzitter.

Artikel 21

1.Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van: 

a.namen en adressen van de in artikel 4 der Statuten bedoelde personen.

b.presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuur.

c.  de bezittingen en schulden van de vereniging.

2.De zorg van het verenigingsarchief berust bij de secretaris.

3.De secretaris ziet er op toe, bij het secretariaat ingekomen post, waarvan de inhoud (mede) voor een der commissies van actueel belang kan zijn, zo spoedig mogelijk wordt bezorgd bij de desbetreffende commissievoorzitter.

Artikel 22

Het bestuur is toegestaan uitgaven tot een bedrag van € 10.000,- per jaar te verrichten, waarbij geen meerjarige verplichtingen aangegaan worden, zonder dat daarvoor de toestemming gevraagd moet worden van de ALV.

 


Commissies Algemeen

 

Artikel 23

1.Leden voor de zgn. kascommissie (commissie artikel 11, lid 4) worden door een Algemene Ledenvergadering (ALV) gekozen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

2.Leden van deze commissie mogen niet langer dan 3 jaar aan een gesloten deel uit maken van deze commissie.

Artikel 24 

Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie worden geregeld of gewijzigd. 

Artikel 25

Commissies dienen voor activiteiten die zij organiseren een gedetailleerde begroting in te dienen bij het bestuur en achteraf moet een gedegen financieel verslag worden ingeleverd. De begrotingen moeten door het bestuur worden goedgekeurd. De communicatie hierover loopt via de penningmeester. 

 


Slotbepaling

 

Artikel 26

In alle gevallen waarin de Statuten en het Huishoudelijk Reglement niet voorzien, beslist het bestuur. 

Aldus vastgesteld door het bestuur op 10 april 2012. 

 


BIJLAGEN

 

1.Reglement baanreservering

2.Huisregels paviljoen

3.Introducé reglement

4.Bardienstreglement

Bijlage 1 - Reglement baanreservering

1.Leden die zich voor het tennisspel op de banen bevinden zijn verplicht om voor het spelen te reserveren via het daarvoor bestemde afhangsysteem.

2.Gereserveerd wordt door de ledenpas aan te bieden aan het afhangsysteem.

3.De door het systeem geregistreerde spelers dienen daadwerkelijk op de baan aanwezig te zijn; het is ten strengste verboden te reserveren met pasjes van leden die niet deelnemen aan het spel.

4.Het is aan de spelers niet toegestaan om aansluitend aan de gereserveerde speeltijd voor dezelfde baan opnieuw in te hangen (het zogenaamde doorhangen). Het kan dus niet voorkomen dat eenzelfde speler voor twee tijden achter elkaar staat ingehangen.

5.Wanneer de speeltijd is verstreken, is doorspelen toegestaan zo lang de desbetreffende baan niet door anderen is of wordt gereserveerd.

6.Als de banen voor andere activiteiten zoals competitie, training, toernooien e.d. gereserveerd zijn, zijn deze geblokkeerd in het afhangsysteem.

 

Bijlage 2 - Huisregels Paviljoen 

1.Een barvrijwilliger is tenminste 18 jaar.

2.Het is verboden aan jongeren onder de 18 jaar alcohol te verkopen.

3.Bij de minste twijfel over de leeftijd van iemand die alcohol bestelt, is de barvrijwilliger verplicht naar de leeftijd te vragen.

4.Er wordt geen alcohol verkocht aan iemand die te veel op heeft of dronken is, noch aan mensen die zich agressief gedragen.

5.Het is verboden in de kantine of ergens anders op het terrein van de vereniging zelf meegebrachte alcohol te nuttigen.

6.Roken is te allen tijde verboden in het paviljoen.

 

Bijlage 3 - Introducé-reglement 

Het is binnen onze tennisvereniging voor spelende leden (beperkt) mogelijk om niet-leden te introduceren.

De volgende uitgangspunten gelden voor het introduceren van niet-leden:

1.Introduceren moet in principe op zeer beperkte schaal plaats vinden, en mag

geen repeterend karakter hebben.

2.De beslissing om een introducé toe te laten zal gemaakt worden door het bestuurslid tennis en is gebaseerd op de te verwachten baanbezetting en het aantal introducés waarvoor reeds afspraken gemaakt zijn.

3.Introductie is slechts mogelijk op de zgn. stille tijden en maximaal voor maar eén ochtend tot 12.00 uur of middag van 12.00 tot 16.00 uur.

4.Per lid is slechts één introductie per keer mogelijk.

5.Het afhangpasje van het lid welke de introducé aanvraagt zal tijdelijk geschikt gemaakt worden voor het zgn. dubbel afhangen waarbij de normale reservering tijden blijven gelden.

6.De mogelijkheid bestaat om op de dag waarop men wil spelen toestemming aan te vragen doch i.v.m de bereikbaarheid en de mogelijk hebben van teveel aanvragen is het echter beter de aanvraag 1 dag vooraf te doen.

7.Aanvraag voor een introducé kan alleen gedaan worden bij het Bestuurslid Tennis via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. of telefonisch (zie hiervoor wie_wat_waar op onze website.

8.Het lid, dat iemand introduceert, blijft als goed gastheer of gastvrouw, verantwoordelijk voor de introducé. Het spreekt vanzelf dat de voor introducés dezelfde regels gelden als voor eigen leden. 

 

Bijlage 4 - Bardienstreglement

Jaarafhankelijke regels; 2014:

1. Ieder actief lid van Prinsejagt moet  minimaal 1 verplichte bardienst draaien. Dit geldt niet voor:
- Leden die op 1 januari 2014 nog geen 18 jaar zijn en
- seniorleden die niet aan ondervermelde competities hebben deelgenomen in het voorgaande jaar, die in 2014 70 jaar of ouder worden.
 
2. Leden die in het voorgaande jaar voorjaarscompetitie op vrijdag avond, zaterdag of zondag hebben gespeeld, moeten 2 keer extra bardienst draaien, ongeacht de leeftijd dus.
 
3. Compensatie voor het niet op komen dagen voor een geplande bardienst is vastgesteld op €50,- per keer.
 
4. Het afkopen van de bardienstverplichting kost 25 EUR voor niet competitiespelers; 50 EUR afkoop voor deze laatste groep. Alleen via een officieel ingevuld Afkoopformulier - check de website.
 
5. Leden die in 2014 70 jaar of ouder worden, die wel competitie speelden, kunnen en moeten ook hun 2 extra diensten draaien (2 in totaal dus).
 
Standaardregels

1. Leden die bereid zijn vaker dan hun verplichte aantal, bardienst te draaien, kunnen zich opgeven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Zij worden in een oproeppool geplaatst, gepubliceerd via de website. Ook leden die geen verplichte bardienst hoeven te draaien zijn welkom in de oproeppool.

2. Als een lid niet komt opdagen voor zijn zelf ingeplande bardienst, dan betekent dat een verplichte compensatie betalen.

3. Leden die verkiezen om geen bardienst te draaien en dus jaarlijks vrijwillig voor hun “afkoop” willen betalen, kunnen dit doorgeven d.m.v. een volledig ingevuld “Afkoopformulier bardienstplicht” op te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Dit dient te gebeuren voor het begin van het kalender- en planningsjaar.

4. Leden die menen dat er omstandigheden zijn waardoor zij een jaar (of langer) uitstel van hun verplichting verdienen, kunnen dit met redenen omkleed aanvragen bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Plannen

5. Leden kunnen zelf hun bardienst(en) inplannen via een nieuw systeem: JIBA . Op de website www.prinsejagt.nl  is een goede instructie te downloaden, waarin staat hoe je een bardienst kunt inplannen.

6. Leden kunnen zichzelf tijdens 2 inschrijfperioden inplannen op de voor hen meest geschikte datum en dienst. Deze 2 perioden zijn de maanden december en juni. Bij het inschrijven geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

7. Als je je niet inschrijft in de eerste inschrijfperiode (december), loop je het risico dat er niet genoeg bardiensten zijn in het 2e halfjaar! Met als gevolg dat de compensatie betaald moet worden.

8. Mocht het onverhoopt toch voorkomen dat je je niet kunt inplannen, meld dit dan bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  en dan kan er besloten worden hoe daarmee om te gaan.

9. Leden die zich niet hebben ingepland, krijgen voor het verstrijken van de inschrijfperiode een reminder met een verwijzing naar de website waarop de nog niet ingevulde diensten staan vermeld.

10. Als er aan het einde van de inschrijfperiode nog gaten zijn in de bardienstplanning zal de paviljoencommissie diegene die nog geen dienst hebben ingepland en niet hebben afgekocht, benaderen.

11. Indien het dan toch niet lukt om de gaten te vullen wordt de oproeppool benaderd.

Uitvoering en registratie

12. Bij verhindering op de zelf ingeplande datum, dient men zelf voor vervanging te zorgen. Onderling ruilen kan natuurlijk ook. Alle wijzigingen dienen wel doorgegeven te worden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

13. Indien onderling ruilen niet lukt, moet de weekcoördinator (“weco”) gewaarschuwd worden (wie dienst heeft staat op de website, telefoonnummer: 06-24810859). Indien in de 2e periode ook geen dienst wordt gedaan, zal de compensatie moeten worden betaald.

14. Indien een bardienst kort voor uitvoering wordt teruggegeven, zal de weco samen met het Bestuurslid Voorzieningen beoordelen of dit wel of geen gevolgen heeft voor de compensatie. Uiteraard is dit afhankelijk van de omstandigheden. Het besluit wordt geregistreerd in de planning.

15. Indien er sprake is van slecht weer bij aanvang van een bardienst, moet de vrijwilliger contact opnemen met de weco (06-24810859) over het wel of niet doorgaan - er kunnen namelijk ook andere activiteiten gepland staan. Indien de bardienst niet doorgaat vanwege weersomstandigheden heeft dit  geen gevolgen voor een eventuele compensatie.

16. Leden, die ingepland staan voor de bardienst, moeten zelf afstemmen met elkaar wie de sleutel van het paviljoen gaat halen bij de weco (wie dienst heeft, staat op de website,
06-24810859) of op het andere sleuteladres.

17. Op het kassa afsluitingsformulier dienen beide namen en handtekeningen gezet te worden (dus ook als het niet de laatste dienst betreft). Als een van beiden de bardienst van een ander gedraaid heeft, dan dient zowel de naam van invaller als de oorspronkelijke bardienstplichtige op het formulier vermeld te worden.

18. Als beide leden, die ingepland stonden voor de bardienst, onverhoopt niet op komen dagen, kan dit door ieder lid gemeld worden aan de weco (06-24810859). De weco kan dan via de oproeppool proberen alsnog iemand te vinden die het paviljoen kan openen, zij het iets later dan gebruikelijk.
Uiteraard moet het niet komen opdagen van ingeplande leden ook geregistreerd worden op het kassa afsluitingsformulier.

Evenementen

Naar de evenementen kalender klik

Vr 23 augustus 2019
Clubtoernooi 2019
Za 24 augustus 2019
Clubtoernooi 2019
Zo 25 augustus 2019
Clubtoernooi 2019
Ma 26 augustus 2019
Ma 02 september 2019