Policy

Per 25 mei 2018 is TV Prinsejagt (TVP) verplicht om aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens te voldoen. Vandaar dat op deze pagina wordt verteld wat TVP doet om aan deze AVG te voldoen.

 

1. Gebruik van persoonsgegevens

 

1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u: 
(a) lid wilt worden van de vereniging; 
(b) via het contactformulier contact met ons opneemt; 
(c) wilt deelnemen aan door de vereniging georganiseerde competitie, jeugdactiviteiten, evenementen, en toernooien; 
(d) wilt deelnemen aan de door de tennisschool georganiseerde tennislessen en activiteiten; 
(e) wilt deelnemen aan competitie, evenementen, toernooien, vermelden wij de gegevens in speelschema's. 

 

1.2. Welke gegevens registreren we?

(a) naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, leeftijd, geslacht, pasfoto, speelsterkte;
(b) lidmaatschapsnummer wat wordt verstrekt door de KNLTB na inschrijving lidmaatschap van de vereniging; 
(b) uw bankrekeningnummer voor de financiële administratie t.b.v. verzenden

contributienota en incasseren contributiegelden; 
(c) uw voorkeur omtrent betaling van contributie (machtigingsformulier); 
(d) de met u gemaakte afspraken over het door u gekozen lidmaatschap en/of afspraken die met u zijn gemaakt inzake uw lidmaatschapsovereenkomst met de vereniging.

 

1.3. Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel)

(a) het lidmaatschap te effectueren;

(b) registratie voor deelname aan competitie, toernooien, activiteiten, tennislessen;

(c) nieuwsbrieven te verzenden;

(d) contact met u op te nemen of te onderhouden;

(e) dienstverlening te verbeteren;

(f) de website te optimaliseren.

 

1.4. Hoe lang registreren we de gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

De wettelijke termijn voor het bewaren van financiële gegevens (hieronder valt lidmaatschap) is 7 jaar na datum van uitschrijving


1.5 Mailings en emails vanuit TV Prinsejagt

Er worden twee soorten e-mails verstuurd vanuit TVP:

E-mails

Mailings via e-mail

 

De e-mails vanuit het bestuur bevatten officiële berichtgeving over de club. Hiervoor ben je aangemeld zodra je lid bent geworden. Dit is het enige officiële communicatiekanaal van TVP. Als je e-mailadres niet klopt, krijgt u dit soort berichten niet.

 

De mailings en e-mails worden verstuurd vanuit KNLTB club omgeving en vevida mailomgeving. Het beheer van de e-mailgegevens is onder verantwoordelijkheid van de ledenadministratie, bereikbaar via [email protected]

 

2. Informatie, inzage, wijziging, correctie, wissen, overdracht en bezwaar

 

2.1 U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen. 

 

2.2 U kunt contact opnemen met Bestuur via [email protected] voor: 
(a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken; 
(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring; 
(c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken; 

(d) correctie, beperking, wissen of overdracht van uw gegevens; 
(e) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door sponsors.  

3. Beveiliging van uw gegevens

 

3.1 Gebruik van uw gegevens

Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden passende maatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

3.2. Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hier expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

 

3.3. Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

 

4. Derden

 

4.1 Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Deze derden (zogenaamd verwerkers) werken op grond van een (indien daartoe noodzakelijk) een met TVP ondertekende verwerkersovereenkomst.

 

4.2. Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:

(a) Tennisschool inzake registratie van uw deelname aan tennislessen, padel lessen en activiteiten;
(b) KNLTB, i.v.m. registratie van uw lidmaatschap van de vereniging
(c) LISA Sports Informatiesystemen, het club management systeem wat de KNLTB inzet voor de Ledenadministratie via KNLTB club;

 

4.3. Foto’s / Filmpjes van leden

Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website en sociaal media, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2). 

 

5. Wijzigingen privacyverklaring

5.1. Wijzigingen:

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen 

 

AVG Privacy protocol op de website

 

De Tennisvereniging Prinsejagt (TVP) vindt het belangrijk om zorgvuldig met de persoonsgegevens van haar leden om te gaan. Om die reden heeft de TVP deze privacy statement op de website geplaatst.

 

Omdat u als lid van de vereniging persoonsgegevens aan ons doorgeeft, heeft u volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de vereniging toestemming gegeven gegevens over u vast te leggen.

 

Hoe gaat de TVP met persoonsgegevens om?

De TVP behandelt persoonlijke gegevens van leden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, waarbij de TVP zich houdt aan de eisen van de AVG.

De TVP heeft een AVG-verklaring ingediend bij de Stichting AVG voor Verenigingen.

De TVP heeft een verwerkingsregister opgesteld met als uitgangspunt: Vastleggen wat je doet en doen wat je hebt vastgelegd.

De TVP verwerkt de persoonsgegevens van leden van de vereniging in de ledenadministratie ten behoeve van registratie en facturering van de contributie.

Omdat de TVP is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB) worden de persoonsgegevens ook aan de KNLTB verstrekt.

De TVP verplicht zich nooit gegevens te verstrekken aan derden. Functionarissen van de TVP voor wie het noodzakelijk is toegang te hebben tot de persoonsgegevens hebben een geheimhoudingsverklaring afgegeven.

Periodiek worden de gegevens meegestuurd met diverse vormen van facturatie van de contributie. Daarmee is er inzage van zijn/haar persoonsgegevens.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 14694709

Address

Oude Bosschebaan 9D
5624 AA Eindhoven